20-21 червня 2018 року м. Київ, вул. А.Малишка, 1
Спонсори

Знайомство з новими технологіями переробки та демонстрація обладнання VORAN з виробництва соків в дії чекають на учасників Міжнародної конференції для галузей садівництва і переробки, Київ

02.05.2018, 23:24

Садівники, ягодоводи, переробні підприємства, виробники техніки і технологій, рітейлери вже готують виступи та бронюють білети, щоб 20-21 червня взяти участь у Третій Міжнародній конференції «Технології та Інновації: Від землі до готового продукту» у Києві. Захід стане майданчиком з обміну ідеями та досвідом для розвитку садівничої і переробної галузей України, виходу вітчизняної продукції на світові ринки та успіху кожного окремого фермера. Організатори – видавничий проект «Технології та Інновації» і журнал «Садівництво і Виноградарство. ТІ» - запросили всесвітньо відомі компанії, європейських та вітчизняних науковців і досвідчених аграріїв, представників торгівельних мереж, щоб учасники конференції отримали цінні знання, озброїлися новітніми підходами й технологіями вирощування та переробки на шляху до будівництва власного прибуткового бізнесу. Мета конференції - популяризація та впровадження сучасних технологій вирощування і переробки фруктів, ягід, горіхів, а також сприяння відродженню традиційних українських напоїв на їх основі.

Тематика конференції охопить всі ланки цього бізнесу: від виробництва якісних фруктів та ягід, передпродажної підготовки свіжої продукції – до технології переробки у продукти з доданою вартістю і позиціонування їх на ринку. Разом зі спеціалістами, експертами, агрономами, власниками успішних господарств, представниками МінАПК, Інституту садівництва НААН України, громадських організацій поговоримо про майбутнє та перспективи галузі, ефективні бізнес-моделі, економіку підприємств, законодавчі аспекти.

Науково-практична конференція включає презентацію продукції - свіжих фруктів, ягід, продуктів на їх основі і оригінальних українських напоїв. Відбудеться традиційна виставка нових технологій, обладнання, інгредієнтів, пакувальних матеріалів.

Сучасне і технологічне обладнання для виробництва соків прямого віджиму презентує Головний технологічний партнер конференції - австрійський холдинг VORAN Maschinen GmbH. Про використання інноваційної технології для виробництва соків без застосування будь-яких консервантів розповість представник компанії Олександр Кафльовський.

Однією з головних переваг цієї технології є короткий час контакту соку з повітрям: продукт не окислюється, зберігає світлий колір і корисні властивості фруктів. Одночасно з цим, обладнання VORAN економне, компактне і максимально зручне в обслуговуванні завдяки інноваційній системі «один цех».

Побачити такий цех з виготовлення соків прямого віджиму в дії учасники конференції зможуть під час бізнес-туру, 21 червня, у фермерському господарстві «Валентина». Сімейна ферма розташована в селі Святопетрівське, Києво-Святошинського району Київської області. На площі у 9,5 га розташовані яблуневий та сливовий садки, складське приміщення та фермерський магазинчик. Родина Семерог вирощує продукцію на свіжий ринок та для переробки: тут виготовляють сік прямого віджиму на причіпній установці VORAN. Обладнання представляє собою компактний причеп, в середні якого розташована лінія з машин для подачі яблук, миття, подрібнення, віджиму, пастеризації та розливу. Установка мобільна, що дозволяє транспортувати її в сад і робити сік на місці в сезон збору фруктів.

Садок ФГ «Валентина» був закладений у 2003 році, з часом родина досаджувала нові дерева власними силами та за власною технологією. Зараз тут вирощують яблука сортів Хані Крісп, Чемпіон, Сапфір, Гала, Флоріна, Голден, Муцу, Еліза, Айдаред, Ред Делішез, Спартан. Дерева карликові та середньорослі. Голова господарства Петро Семерог - агроном, сам підбирає схему обприскувань та догляду за садом.

В ході візиту до ФГ «Валентина» господарі також розкажуть про бізнес-модель свого підприємства. Це європейсько-американський варіант сімейної ферми з власним магазином, розташованим прямо на території господарства, де відразу можна придбати продукцію. В асортименті – свіжі яблука та сливи, полуниця від партнерів, власний сік прямого віджиму, джеми.

До участі у конференції запрошуються підприємства та фермерські господарства, які спеціалізуються на садівництві, ягідництві і горіхівництві, постачальники техніки з обробітку ґрунту, збирання врожаїв та зберігання, заморожування й упакування продукції, а також технологій її переробки, представники торговельних мереж, компанії-експортери.

Захід підтримує Міністерство аграрної політики і продовольства України.

Генеральний партнер – компанія BASF.

Генеральний Технологічний партнер – компанія VORAN.

Генеральний Юридичний партнер – патентно-правова фірма «Пахаренко і партнери».

Головний Організаційний партнер – Інститут садівництва НААН України.

Ексклюзивний Технологічний партнер – компанія Pigo Srl.

Технологічні партнери – компанії Haygrove, UVC, «БТУ- Центр», «Евкаліпт Р», Advice&Consulting

Організаційні партнери – асоціація «Укрвинсадпром», ФГ «Валентина».

Головні галузеві інформаційні партнери – журнал «Садівництво і Виноградарство. Технології та Інновації», «Горішник» та «Ягодник».

Генеральний інформаційний партнер – Інформагентство «Інтерфакс-Україна».

Головний online-партнер – сайт Kurkul.com.

Інформаційні партнери –  журнал «Агроіндустрія», газета «Агробізнес сьогодні», Водочный Редакторъ, інформаційне агентство «Агравері», Шувар-інфо.

 

 

 

                                                                                     *** EN ***

Acquaintance with new processing technologies and demonstration of VORAN equipment for juice production in action will be waiting for the participants of the international conference for horticulture and processing industries, in Kyiv

Horticulturists, berry growers, processing enterprises, manufacturers of machinery and technologies, including retailers are already preparing their speeches and booking tickets to take part in the 3rd  International Conference "Technologies and Innovations: From the Land to Finished Product, to be held on June 20-21, Kyiv.

This event will become a platform for the exchange of ideas and experience for the development of the horticultural and processing industries of Ukraine, with the aim to promote the domestic products on the world market for providing a pathway to success for each individual local farmer. The organizers are the publishing project "Technologies and Innovations" and the magazine "Horticulture and Viticulture. T.I " have invited world-renowned companies, European and domestic scientists and experienced agrarians, representatives of retails for providing participants by valuable knowledge, to help them to be armed with latest approaches and technologies in cultivation and processing on the way to building own profitable business. The aim of the conference is popularization and introduction modern technologies for the cultivation and processing of fruits, berries, nuts, as well as promotion in the reviving of the traditional Ukrainian beverages on their basis.

The thematic of the conference will cover all branches of this business, in particular, from the production of high-quality fruit and berries, pre-sale preparation of fresh products to the technology of processing into value-added products with positioning them on the market. Together with the specialists, experts, agronomists, owners of successful farms, including representatives of the Ministry of Agrarian Policy, and Institute of Horticulture of the National Academy of Sciences of Ukraine, public organizations, we intend to talk about the future and prospects of the industry, effective business models, as well as the economy of enterprises, and legislative aspects.

The scientific-practical conference includes the products presentation, such products as, fresh fruits, berries, and products on their basis including original Ukrainian beverages. In addition, a traditional exhibition of new technologies, equipment, ingredients, and packaging materials will be taken place.

The main technology partner of the conference Austrian holding VORAN Maschinen GmbH will introduce the modern technological equipment of the fruit juice production line of direct pressing. The representative of the company, Oleksander Kaflovskyi, will tell more about using innovative technology for the juice production without adding any preservatives.

 One of the main advantages of this technology is the short contact time of juice with air, as consequent, the product is not oxidized, keeps the bright color and useful properties of the fruit. At the same time, VORAN equipment is economical, compact and highest possible convenience in service thanks to the innovation system "one production department".

The conference participants will be able to get acquainted with such juice production department of direct pressing at the farm "Valentyna" during a business tour on 21 June. The family farm is located in the village of Svyatopetrivske, Kyiv-Svyatoshinsky district of the Kyiv region.  Thus, apple and plum orchards warehouse and farmer`s shop are placed on the area value 9.5 ha (hectare). The Semerog family grows fruit products as for a fresh market and for processing, at the same time, they produce juice of direct pressing with using VORAN trailer equipment. The equipment is a compact trailer, which contains a line of machines for serving apples, their washing, shredding, squeezing, the process of pasteurization and filling. As equipment is mobile, it is easy to move to the orchard for producing juice at the place during the fruit harvest season.

 Farm "Valentyna" was founded in 2003, with time the family planted new varieties of trees according to own technology. Now, they have such apple tree varieties as Honeycrisp, Champion, Sapphire, Gala, Florina, Golden, Mutsu, Eliza, Idared, Red Delicious, Spartan, moreover, dwarf trees and middle-high ones. The head of the farm Petro Semerog, being the agronomist, chooses by himself the sprinkling scheme and orchard care.

 During the visit of the farm "Valentyna", the owners will also tell participants about the business model of their farm. As this is a European-American variant of a family farm with own shop that placed on the territory of the farm, where you can directly buy fresh products. The assortment includes fresh apples and plums, strawberries from partners, own direct pressing juice, and jams.

Enterprises and farms specializing in horticulture, berry, and nut growing, suppliers of machinery for soil cultivation, harvesting, and storage, freezing and packing of products, as well as technologies for its processing, retails representatives and export companies are invited to participate in the conference.

The event is supported by the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine.

The scientific patronage is provided by the Institute of Horticulture of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine -  as the main Organizational Partner.

Organizational partners - Association "Ukrsadprom" and Association "Ukrvinsadprom"
(is currently being agreed)

General Technology Partner - company VORAN

An Exclusive Partner - company Pigo Srl

General Legal Partner – IP and Law firm "Pakharenko & Partners"

The main information partner - magazine "Horticulture and Viticulture.Technologies and Innovations"

Branch information partners - magazines "Gorishnyk" and "Jagodnik"