12-13 квітня Ресторан «Трипільське сонце» Київська обл., 27 км Новообухівської траси
Спонсори

Нові теми та обличчя на П`ятому Міжнародному Форумі пивоварів і рестораторів, 12-13 квітня, Київ, Україна

01.02.2018, 16:07

Як заробити свій ПЕРШИЙ МІЛЬЙОН? Як поєднати любов до пива і успішний бізнес? Чи може хобі стати виграшною справою? На ці та інші питання досвідчених пивоварів і рестораторів і новачків у бізнесі, які тільки збираються відкрити для себе багатогранний світ вільного підприємництва, дасть відповідь черговий Міжнародний Форум пивоварів і рестораторів - 2018 (весна). Форум відбудеться в Києві. За традицією, захід стане дводенним і включить конференц-день, бізнес-тур за оновленою програмою, колабораційную варку за участі зірок крафта і семінар-практикум на тему «Дефекти пива»! Нам є чим вас знову здивувати!

Ключова тема Форуму - «Пиво і пивоварня: успіх в бізнесі гарантований, якщо ...». Головні ідеї заходу: сприяти створенню і подальшому розвитку пивного крафтового бізнесу як двигуну пивоваріння в світі, популяризувати здорове харчування і крафтове пиво як його складову, пропагувати культуру споживання алкогольних напоїв.

Досвід минулих вдалих Форумів продемонстрував, які теми найбільш цікаві українським пивоварам, рестораторам й іншим гравцями бізнесу, пов`язаного з крафтовим пивоварінням. Тому організатори заходу - Міжнародний інформаційно-видавничий проект «Технології та Інновації» вибрали найактуальніші теми, запросили українських і зарубіжних експертів, досвідчених пивоварів, рестораторів з різних куточків світу та провідних виробників сировини, техніки і технологій.

У програмі конференц-дня 12 квітня:
- обговорення актуальних тенденцій розвитку пивоварної галузі за участю відомих пивоварів і рестораторів, депутатів, представників владних структур;
- технологічний форум «Ставка на якість» з відомими європейськими та українськими експертами пивоваріння та ресторанної справи;
- виступи фінансистів та економістів про економіку пивного закладу;
- круглий стіл «Юридичні основи пивного бізнесу від А до Я»;
- дискусія про ефективне повному маркетингу і секрети успішних продажів, як в ресторанах-пивоварнях, так і пивних ресторанах, пабах, барах, спеціалізованих магазинах, через Інтернет тощо.;
- круглий стіл про розвиток домашнього пивоваріння «Від хобі до бізнесу»;
- традиційна виставка нових технологій, обладнання, сировини та допоміжних матеріалів для пивоваріння.

Завершенням конференц-дня стане фуршет з презентацією авторських страв пивний кухні від ресторану «Трипільське сонце» - Головного Організаційного партнера Форуму, і презентація унікальних сортів пива від українських пивоварень в форматі «Народна дегустація».

Програма другого дня, 13 квітня, включає кілька заходів одночасно:
- пивний тур «крафтового шлях» в кращі ресторан-пивоварню, пивний ресторан, паб і спеціалізований магазин крафтового пива;
- колабораційна варка крафтового пива з зірками українського та зарубіжного крафта;
- семінар-практикум на тему «Дефекти пива».

Весняний Форум традиційно пройде в столиці України, де крафтове пивоваріння активно розвивається. Передбачається, що участь у Форумі пивоварів і рестораторів візьмуть як пивовари-практики, так і лаборанти, технологи, фахівці з продажу - з крафтового пивоварень, малих і середніх пивзаводів, з України та інших країн пострадянського простору. Захід також адресовано рестораторам, власникам пивних магазинів і пабів, як успішним, що вже має пивний бізнес, так і початківцям, які тільки збираються відкрити для себе нове і вигідна справа.

За 2 роки, що минули після Першого Всеукраїнського Форуму пивоварів і рестораторів, кількість крафтових пивоварень в Україні зросла вдвічі, український крафт стає все більш популярним, завойовуючи визнання споживачів не тільки вдома, а й за кордоном. Проведений восени з великим успіхом Дегустаційний пивний конкурс East European Beer Award продемонстрував величезні перспективи цього бізнесу і важливість вдосконалення якості продукту, яке є умовою №1 для успішних продажів. На черзі - формування середовища свідомих споживачів крафта і його подальше просування на мапі країни.

Слідкуйте за оновленням інформації на сайтах проекту «Технології та Інновації» - 
beertechdrinks.com, techdrinks.info/ru, сторінці у Фейсбук .

Форум пивоварів і рестораторів підтримує Гільдія крафтових пивоварів України.

Науковий патронат здійснює Національний університет харчових технологій.

Генеральний юридичний партнер - юридична компанія «Пахаренко і партнери».

Головний Лабораторний партнер - «Донау Лаб Україна»

Партнер Народної дегустації пива - компанія «ГЕБО бірмат»

Головний інформаційний партнер - міжнародний спеціалізований журнал «ПИВО. Технології та Інновації
»

Інформаційні партнери: міжнародний спеціалізований журнал «Напої. Технології та Інновації», журнали «БРУТТО», Beer Box, сайти Restaurant NEWS EU, BeerPlace, портал Profibeer.

 

* * * EN * * *

New Topics and Faces at the Fifth International Forum of Brewers and Restaurateurs, April 12- 13, Kyiv, Ukraine

How can you earn your FIRST MILLION? How to combine affection with beer and successful business? Can a hobby become a winning business?  On these and other issues from experienced brewers and restaurateurs and beginners in business who are only going to open for themselves a multifaceted world of free entrepreneurship, will be given the answers at the next International Forum of Brewers and Restaurateurs — 2018 (spring). The forum is going to be held in Kyiv, as the venue is still being considered. By tradition, Forum will consist of two days, including a conference day and a business tour accordingly to the updated program, as well as collaborative brewing with stars, engaged in craft brewing, and a workshop on the theme of «Defects of Beer».

The key theme of the Forum is «Beer & Brewery: Business Success Is Guaranteed, if …».

The main ideas of the event: to contribute the creation and further development of the craft beer business, as an engine of brewing in the world, to popularize healthy eating and craft beer as its component, to promote the culture of alcoholic beverage consumption.

The experience of the past successful forums has shown the most interesting themes for Ukrainian brewers, restaurateurs and other business players related to craft brewing. Therefore, the event organizers, International Informative — publishing project «Technologies and Innovations»  have selected the most current topics, and invited Ukrainian and foreign experts, experienced brewers, restaurateurs from different parts of the world and leading manufacturers of raw materials, technologies, and technologies.

April 12, the program of the conference day includes:

— Discussion of current development trends in the brewing industry with the participation of well-known brewers and restaurateurs, deputies, representatives of authority;

— Technology Forum «Bet on Quality» with well-known European and Ukrainian experts in brewing and restaurant business;

— Prepared speeches of financiers and economists concerning the economy of the beer establishment;

— Roundtable «Legal Basics of Beer Business from A to Z» ;

— Discussion about effective beer marketing and the secrets of successful sales, both in restaurants-breweries, and beer restaurants, pubs, bars, specialized stores, over the Internet and, etc .;

— Roundtable about the homebrewing development «From Hobby to Business»;

— The traditional exhibition of new technologies, equipment, raw materials and auxiliary materials for making brewing.

Evening program provides a presentation of unique beer varieties and beer menu in one of the best beer restaurants in the capital.

 April 13, the program of the second day consists of several events simultaneously:

— Beer tour «Craft Way» to the best brewery restaurant, beer restaurant, pub and a specialized store of craft beer;

— Collaborative brewing of craft beer together with Ukrainian and foreign stars that engaged in craft brewing;

— Workshop on the theme of «Defects of Beer».

Spring Forum will traditionally take place in the capital of Ukraine, where craft brewing is developing most actively. It is assumed that the participation in the Forum will be taken by both brew practitioners and laboratory assistants, technologists, and sales specialists who work in the craft brewery, as well as small and medium-sized breweries, from Ukraine and other post-Soviet countries. The event is also aimed at restaurateurs, beer store, and pubs owners as successful ones that already have a beer business and beginners who are only going to open for themselves a new, profitable business.

In 2 years, since the First All-Ukrainian Forum of Brewers and Restaurateurs, the number of craft breweries has doubled in Ukraine, and Ukrainian craft is becoming more and more popular, gaining consumers` recognition not only at home but also overseas. Thus, conducted in the autumn with great success, beer tasting competition East European Beer Award has shown huge prospects of this business and the importance of improving product quality, which is the condition of number one for successful sales. Today’s task consists of forming the conscious consumers’ environment for craft beer with the aim of further promoting on the country map.

Keep an eye on the updated information on the sites of the project «Technologies and Innovations» http://beertechdrinks.comhttp://techdrinks.info/ru, on the page https://www.facebook.com