12-13 квітня Ресторан «Трипільське сонце» Київська обл., 27 км Новообухівської траси
Спонсори

Автор ідеї «сліпої» колаборації, російський пивовар і представник Caspary GmbH Олексій Черниш виступить на Міжнародному Форумі пивоварів і рестораторів 12 квітня в Києві, Україна

02.02.2018, 14:34

В рамках 5-го Міжнародного Форуму пивоварів і рестораторів «Пиво і пивоварня: успіх в бізнесі гарантований, якщо ...» поговоримо з відомим російським пивоваром Олексієм Чернишем про прикордонне пивоваріння, про те, які технічні рішення роблять пивоварню провідною, європейською за духом. Форум відбудеться 12-13 квітня в Києві. Організатори заходу - Міжнародний інформаційно-видавничий проект «Технології та Інновації» вибрали найактуальніші теми, запросили українських і зарубіжних експертів, досвідчених пивоварів, рестораторів з різних куточків світу та провідних виробників сировини, техніки і технологій. Програма весняного Форуму стане неймовірно насиченою і включить конференц-день, виставки, презентації, дегустації, круглі столи, бізнес-тур за оновленою програмою, колабораційну варку із зірками крафта і семінар-практикум на тему «Дефекти пива».

Олексій Черниш - випускник СПбГУ, біологічного факультету, кафедри біохімії. У пивоварінні працює з 2002 року, спеціалізація: ресторанне пивоваріння. На сьогоднішній день є головним пивоваром ресторанної пивоварні «Карл і Фрідріх» в Санкт-Петербурзі. З 2012 року представляє німецьку сімейну компанію Caspary з виробництва обладнання, яка стояла біля витоків ресторанного пивоваріння. Олексій вже реалізував близько 20 проектів пивоварень Caspary в Росії, в даний момент веде проекти в Росії та інших країнах.

Тема його виступу звучить так: «Прикордонне пивоваріння: порівняння маркетингу, обладнання та технологій традиційних пивних країн (Німеччини, Чехії) і Росії». Олексій розповість, що таке європейське за духом пивоварня - які технічні рішення роблять пивоварню провідною. А також пояснить, що відрізняє середню російську пивоварню від середньої німецької.

У програмі конференц-дня 12 квітня: обговорення актуальних тенденцій розвитку пивоварної галузі; технологічний форум «Ставка на якість»; виступи фінансистів та економістів про економіку пивного закладу; дискусія на тему ефективного пивного маркетингу і секретів успішних продажів; круглий стіл про розвиток домашнього пивоваріння; круглий стіл «Юридичні основи пивного бізнесу від А до Я» від Головного Юридичного партнера - фірми «Пахаренко і партнери». У центрі уваги - виставка техніки, технологій, сировини для пивоваріння від провідних вітчизняних і європейських виробників.

Завершенням конференц-дня стане фуршет з презентацією авторських страв пивний кухні від ресторану «Трипільське сонце» - Головного Організаційного партнера Форуму, і презентація унікальних сортів пива від українських пивоварень в форматі «Народна дегустація».

Програма другого дня, 13 квітня, включаючи кілька заходів одночасно: пивний тур «крафтового шлях» в кращі ресторан-пивоварню, пивний ресторан, паб і спеціалізований магазин крафтового пива; колабораційних варіння з зірками українського та зарубіжного крафта; семінар-практикум на тему «Дефекти пива».

Більше інформації про Ювілейний 5-й Міжнародний Форум пивоварів і рестораторів - на сайтах beertechdrinks.com і сторінці в Фейсбук.

Реєстрацію вже розпочато!

Форум пивоварів і рестораторів підтримує Гільдія крафтових пивоварів України.

Науковий патронат здійснює Національний університет харчових технологій.

Генеральний юридичний партнер - юридична компанія «Пахаренко і партнери».

Головний Лабораторний партнер - «Донау Лаб Україна»

Головний інформаційний партнер - міжнародний спеціалізований журнал «ПИВО. Технології та Інновації
»

Інформаційні партнери: міжнародний спеціалізований журнал «Напої. Технології та Інновації», журнали «БРУТТО», Beer Box, сайти Restaurant NEWS EU, BeerPlace, портал Profibeer.

 

 

 

THE AUTHOR OF THE IDEA OF THE "BLIND COLLABORATION", RUSSIAN BREWER AND REPRESENTATIVE OF CASPARY GMBH OLEKSIY CHERNISH WILL DELIVER A SPEECH AT THE INTERNATIONAL FORUM OF BREWERS AND RESTAURATEURS, 12 APRIL IN KYIV UKRAINE

In the framework of the 5th International Forum of Brewers and Restaurateurs "Beer and Brewery: Success in Business Is Guaranteed, if ..." we will talk with the famous Russian brewer Oleksiy Chernysh about foreign brewing, in particular, which technical solutions make the brewery as a leading one, with keeping the European spirit. The forum will be held on 12-13 April in Kyiv at the Hotel Bratislava. The event organizers International informative - publishing project "Technologies and Innovations" have chosen the most current topics, invited Ukrainian and foreign experts, experienced brewers, restaurateurs from different parts of the world and leading producers of raw materials, technologies and machinery. The Spring Forum program will be incredibly eventful, as including the conference day, exhibitions, presentations, tastings, roundtables, business tour according to the updated program, collaborative brewing with stars in craft brewing, and a workshop on the theme of "Defects in Beer."

Oleksiy Chernysh is a graduate of St. Petersburg State University, a biological faculty, a department of biochemistry. Since 2002, has been working in the brewing industry, specializing in restaurant brewing. Nowadays, he is the main brewer of the Karl and Friedrich Brewery in St. Petersburg. Since 2012 he has been introducing the German family company Caspary, involved in the beer equipment production, this company stood at the source of restaurant brewing. Oleksiy has already implemented about 20 projects of Caspary breweries in Russia, currently keeps going to put into action other projects in Russia and other countries.

The theme of his speech is as follows: "Foreign Brewing: Comparison of Marketing, Equipment, and Technologies of Traditional Beer Countries (Germany, Czech Republic) and Russia." Oleksiy will tell us what a European brewery is about, what technical decisions make the brewery the leading one. Moreover, he will also explain what is distinguishing between the average Russian brewery from the average German one.

April 12, the program of the first -conference day includes: Discussion of current development trends in the brewing industry; Technology Forum "Bet on Quality"; Speeches of financiers and economists concerning the economy of the beer establishment; Discussion about effective beer marketing and the secrets of successful sales; a roundtable about the homebrewing development "From Hobby to Business", including, the roundtable on the theme "Legal Principles of Beer Business from A to Z"  from the main Legal Partner - IP & Law firm "Pakharenko & Partners." In the spotlight is an exhibition of techniques, technologies, raw materials for brewing from leading domestic and European manufacturers.

The program of the next day, April 13, will include several events at the same time: The beer tour "Craft Way" to the best restaurant-brewery, beer restaurant, pub, and specialized craft beer store; Collaborative brewing of craft beer together with Ukrainian and foreign stars that engaged in craft brewing; The workshop on the theme "Defects in Beer."

More detailed information at the site beertechdrinks.com and on Facebook. https://www.facebook.com/techdrinks.info/

Registration is already open!

The Forum of  Brewers and Restaurateurs  is supported by the Guild of Craft Brewers of Ukraine.

The scientific patronage is carried out by the National University of Food Technologies.

General Legal Partner - IP & Law firm Pakharenko & Partners

Main Laboratory Partner - Donau Lab Ukraine

Main Informative Partner - international specialized magazine "BEER. Technologies and Innovations"

Information partners: International specialized magazine "Drinks. Technologies and Innovations ", magazines" BRUTTO "," Beer Box "," Restaurant NEWS EU ", BeerPlace